ภาษาไทย
ភាសាខ្មែរ
english

សូមស្វាគមន៍ដែលចូលរូមជាមួយ StarWorld88 បើកបញ្ចីថ្មីថ្ងៃនេះទទួលប្រាក់បន្ថែម​ 10% និង ផ្សងសំណាងជាមួយយើងខ្នុំ

បើក 25050  ដង

คำถามដែលជូបบ่อย

ត្រូវការចុះឈ្មោះបើកបញ្ចីលេងត្រូវធ្វើដូចម្តេច?
ការចុះឈ្មោះបើកបញ្ចីលេងជាមួយវេប StarWorld88 អាចបើកដោយងាយៗ គ្រាន់តែតេទូរស័ព្ទមកសាកសួរពត៍មានផ្សេងៗ ជ្រើសរើសវេបកាស៊ីណូ ឬ វេបបាល់ ណាមួយដែលលោកអ្នកចង់លេង​ រួចហើយសួរ លេខបញ្ចីធនាគាររបស់យើងខ្នុំ ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ចូលមក រួចហើយក៏តេទូរស័ព្ទប្រាប់ភ្នាក់ងារយើងខ្នុំ។ ត្រៀមលេខបញ្ចីធនាគារផ្ទេរប្រាក់ត្រឡប់វិញរបស់លោកអ្នក មកអោយយើងខ្នុំ ដើម្បីអោយយើងខ្នុំចាត់ទុកឯកសាររបស់លោកអ្នក នៅពេលលោកអ្នកត្រូវការដកប្រាក់រាល់ពេល។​ មិនលើសពី 10 នាទី ខាងយើងខ្នុំនិងចាត់បញ្ជូន SMS Username និង Password របស់កាស៊ីណូនោះទៅអោយតាមលេខទូរស័ព្ទដែលបានចុះឈ្មោះ ឬ តាមភាពងាយស្រួលរបស់អតិថិជន។
បើសិនចាប់អារម្មណ៍និងសាកល្បងមើលវេបផ្សេងៗ តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច?
បើសិនជាអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍ចង់សាកល្បងចូលមើលវេបយើងខ្នុំមុន អោយនាំយក User + Pass ដែលមាននៅលើវេបសាយដែលអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍នោះ ចូលមើលFreeបានភ្លាមៗ ដោយមិនគិតថ្លៃសេវាផ្សេងៗ ក្រោយពីការចូលមើលហើយ បើអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនាក់មកយើងខ្នុំ ដើម្បីសាកសួរពត៍មានអំពីការចុះឈ្មោះជាសមាជិក និងចូលរួមសប្បាយបានភ្លាមៗ.
បើបើកUsernameហើយអាចលេងបានគ្រប់កាស៊ីណូទាំងអស់ឬទេ?
អតិថិជនអាចលេងបានគ្រប់វេបដែលយើងខ្នុំបើកអោយបំរើការ តែ 1uerអតិថិជនអាចលេងបានតែ 1វេបកាស៊ីណូតែប៉ុណ្នោះ មិនអាចលេងកាស៊ីណូផ្សេងៗបាន បើចាប់អារម្មណ៍ចង់លេងកាស៊ីណូផ្សេងៗទៀត ត្រូវបើកuserថ្មីរបស់កាស៊ីណូនោះ ដោយមិនគិតថ្លៃសេវាផ្សេងៗឡើយ នៅពេលជាសមាជិកហើយ.
ការផ្ញើរប្រាក់បានតាំងតែពីម៉ោងប៉ុន្មាន?
ការផ្ញើរប្រាក់ដើម្បីចូលរួមសប្បាយ អាចផ្ញើរបានគ្រប់ពេលវេលា​ 24ម៉ោង ដោយមានធនាគារ ដូចនេះ​ ធនាគារអេស៊ីលីដា ធនាគារអេអិនហ្សិត ផ្ញើរបា្រក់វីង ធនាគារកសិករថៃ ធនាគារក្រុងថេប ធនាការក្រុងថៃ ធនាគារថៃផាណិត ធនាការក្រុងស៊ីអយុថយ៉ា និង​ ធនាគារទាហ៊ានថៃ ផ្ញើរបានគ្រប់ពេលវេលា 24ម៉ោង. ក្រោយពីអតិថិជនចែងប្រាប់ផ្ញើរបា្រក់ ក្រុមការងារនិងប្រើពេលវេលាបន្ថែមចំនួនប្រាក់ប្រមាណ 5នាទី (បើមានសមាជិកចែងមកព្រមត្នាចំនួនច្រើននៅចន្លោះពេលវេលានោះៗ និង​បន្ថែមតាមលំដាប់ដែលសមាជិកប្រាប់មកមុន)
ការដកប្រាក់វិញអាចដកបានតាំងពីម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មាន និង​ ប្រើពេលវេលាយូរប៉ុន្មាន​ ?
ការដកប្រាក់វិញអាចដកបានគ្រប់ពេលវេលា 24ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការ សមាជិកអាចដកបា្រក់បាន 1ធនាគារដែលបានចែងប្រាប់ទុកជាមួយយើងខ្នុំនៅពេលដំបូង ព្រម លេខទូរស័ព្ទដែលអាចទាក់ទងបាន. គ្រប់ពេលដែលមានការផ្ទេរបា្រក់អោយអតិថិជនរួចរាល់ និងមាន SMSបញ្ជួនទៅអោយតាមលេខទូរស័ព្ទដែលបានចែងប្រាប់ទុក ប្រើពេលវេលាមិនលើសពី 15នាទី លោកសមាជិកនិងបានទទួលបា្រក់ក្រោយពីការបានតេចែងប្រាប់ជាមួយCall Center.
បើសិនជាត្រូវការផ្តូរធនាគារដកប្រាក់វិញត្រូវធ្វើដូចម្តេច?
លោកសមាជិកអាចចែងប្រាប់ប្តូរធនាគារដកប្រាក់ត្រឡប់វិញបាន 9​ ធនាគារ តែត្រូវ នាមខ្លួន និង​ នាមត្រកូល ដូចត្នា ដើម្បីបង្ហាញជាម្ចាស់ បើសិនជានាមខ្លួននិងនាមត្រកូល មិនដូចត្នា យើងខ្នុំសូមផ្អាកការធ្វើរបាយការណ៍នោះភ្លាមៗ.
ផ្ញើរប្រាក់ចូលធនាគារ និង បញ្ចីកន្លែងណា?
ផ្ញើរប្រាក់ចូលធនាគារ និង បញ្ចីរបស់ក្រុមហ៊ុន StarWorld88 ករុណាតេមកសាកសួរលេខបញ្ចីនិងធនាគារដែលលោកសមាជិកងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ សូមអភ័យទោសដោយយើងខ្នុំមិនបានដាក់បង្ហាញលេខបញ្ចីនៅលើវេបសាយ.
ជាសមាជិកជាមួយ StarWorld88 ហើយអាចលេងបានវេបអ្វីបានខ្លះ?
ជាសមាជិកជាមួយ StarWorld88 ហើយលោកសមាជិកអាចលេងបានគ្រប់វេបកាស៊ីណូ និង គ្រប់វេបបាល់ទាត់ ដែលខាងយើងខ្នុំមានអោយបំរើការ តែត្រូវតេចែងប្រាប់ជាមួយយើងខ្នុំមុនសិន ដើម្បីយើងខ្នុំចាត់បញ្ជួនរហ័សថ្មីកាស៊ីណូនោះៗអោយលោកសមាជិក.
ផ្ញើរប្រាក់ ឬ ដាក់ប្រាក់តិចបំផុតប៉ុន្មាន?
ផ្ញើរប្រាក់ ឬ ដាក់ប្រាក់ដំបូងតិចបំផុតបើក Member 1,000បាតឡើងទៅ. ក្រោយមកមិនកំណត់ចំនួនប្រាក់ដែលផ្ញើរមក ប៉ុន្មានក៏បាននៅពេលដែលក្លាយជាសមាជិកជាមួយ StarWorld88 ហើយ.
ដកប្រាក់ត្រឡប់វិញតិចបំផុតប៉ុន្មាន?
ការដកប្រាក់ត្រឡប់វិញតិចបំផុតមិនក្រោមពី 500បាត គ្រប់របាយការណ៍.
កាស៊ីណូលេងតិចបំផុតប៉ុន្មាន និង ខ្ពស់បំផុតប៉ុន្មាន ?
កាស៊ីណូលេងតិចបំផុតមាន 50បាត និង​ 100បាត ឡើងទៅ និង ខ្ពស់បំផុតដល់ 50,000បាត.
វេបបាល់ទាត់ចាក់តិចបំផុតប៉ុន្មាន និង ខ្ពស់បំផុតប៉ុន្មាន ?
វេបបាល់ទាត់ចាក់តិចបំផុត បាល់កាឪមាន 30បាត - 50បាត និង 100បាតឡើងទៅ ហើយបាល់ឈុតមានតាំងពី 20បាតឡើងទៅ និង បាល់កាឪខ្ពស់បំផុតដល់ 100,000បាត.
មាន Username របស់កាស៊ីណូអាចយកទៅលេងវេបបាល់ទាត់បាន ឬ អត់ ?
មាន Username របស់កាស៊ីណូមិនអាចយកទៅលេងវេបបាល់ទាត់បានទេ ប៉ុន្តែបើវេបកាស៊ីណូនោះមានបាល់ លោកអ្នកអាចលេងបានតែក្នុងនោះប៉ុន្នោះ។ ឧទាហរណ៍ វេបកាស៊ីណូនោះមានអោយចុចលិងរត់ទៅរកវេបបាល់ទាត់បាន ទើបអាចចាក់បាល់នោះបាន​ ប៉ុន្តែបើវេបនោះមិនមានលិងអោយចុចទេ លោកអ្នកមិនអាចយកទៅលេងវេបផ្សេងបានទេ។
មាន Username របស់វេបបាល់ទាត់អាចយកទៅលេងវេបកាស៊ីណូបាន ឬ អត់ ?
Username របស់វេបបាល់ទាត់ វេបខ្លះៗមានលិងកាស៊ីណូក្នុងនោះ អាចចុចលេងបាន។​ តែបើអោយយក Username បាល់ទាត់នោះទៅ Login របស់វេបកាស៊ីណូដោយត្រង់ មិនអាចLogin បានឡើយ.
តើខំមិសិននិងទទួលបាននៅពេលណា ហើយរបៀបម៉េច?
ខំមិសិនយើងខ្នុំបានអោយនិងទទួលបាននៅក្នុងហ្គេមកាស៊ីណូ និង បាល់ទាត់ នៅពេលមានការចាក់ភ្នាល់របស់អតិថិជន ហើយនិងបង្ហាញចេញអោយឃើញភ្លាមៗ.
តើអតិថិជនត្រូវមានទឹកប្រាក់នៅក្នុង Usernameកាស៊ីណូ ចំនួនប៉ុន្មានដែលអាចលេងតុខ្ពស់បំផុតបាន ?
អតិថិជនដែលមានទឹកប្រាក់នៅក្នុង Usernameកាស៊ីណូ ចំនួនខាងក្រោមអាចលេងតុបានខ្ពស់តាមកំណត់​ ដូចជា:
» ទឹកប្រាក់ក្នុង Username អតិថិជនមាន 1,000 ដល់ 10,000 បាត អាចលេងតុតិចបំផុត 50 បាត ខ្ពស់បំផុត 2,500 បាត.
» ទឹកប្រាក់ក្នុង Username អតិថិជនមាន 11,000 ដល់ 20,000 បាត អាចលេងតុតិចបំផុត 100 បាត ខ្ពស់បំផុត 5,000 បាត.
» ទឹកប្រាក់ក្នុង Username អតិថិជនមាន 21,000 ដល់ 30,000 បាត អាចលេងតុតិចបំផុត 200 បាត ខ្ពស់បំផុត 8,000 បាត.
» ទឹកប្រាក់ក្នុង Username អតិថិជនមាន 31,000 ដល់ 60,000 បាត អាចលេងតុតិចបំផុត 300 បាត ខ្ពស់បំផុត 10,000 បាត.
» ទឹកប្រាក់ក្នុង Username អតិថិជនមាន 61,000 ដល់ 100,000 បាត អាចលេងតុតិចបំផុត 400 បាត ខ្ពស់បំផុត 16,000 បាត.
» ទឹកប្រាក់ក្នុង Username អតិថិជនមាន 101,000 ដល់ 200,000 បាត អាចលេងតុតិចបំផុត 500 បាត ខ្ពស់បំផុត 20,000 បាត.
» ទឹកប្រាក់ក្នុង Username អតិថិជនមាន 201,000 ដល់ 300,000 បាត អាចលេងតុតិចបំផុត 600 បាត ខ្ពស់បំផុត 25,000 បាត.
» ទឹកប្រាក់ក្នុង Username អតិថិជនមាន 301,000 ដល់ 400,000 បាត អាចលេងតុតិចបំផុត 800 បាត ខ្ពស់បំផុត 30,000 បាត
» ទឹកប្រាក់ក្នុង Username អតិថិជនមាន 401,000 ដល់ 500,000 បាត អាចលេងតុតិចបំផុត 1,000 បាត ខ្ពស់បំផុត 40,000 បាត.
បើសិនត្រូវការបន្ថែមតុតាមដែលត្រូវការបានគ្រប់ពេលវេលា អតិថិជនត្រូវតេទូរស័ព្ទមកប្រាប់ Call Center ច៎ា....
បើសិនពេលក្រោយ អតិថិជនផ្ញើរបា្រក់ចូលមក ឬ ធ្វើរបាយការណ៍ផ្សេងៗ ដែលពាក់ព័ន្ធនិង User នោះ ឬ ទឹកប្រាក់នៅសល់តិចជាងតាមការកំណត់ខាងលើ ភ្នាក់ងារយើងខ្នុំនិងទំលាក់តុចុះមកតាមច្បាប់កតិការ ច៎ា.
ពត៍មានឯកសារដែលបានប្រាប់មកក្រុមភ្នាក់ងារអាចលេចចេញបាន ឬ អត់ ?
មិនមានផ្លូវដែលលេចចេញបាន យើងខ្នុំនិងចាត់ទុកឯកសាររបស់លោកអ្នកយ៉ាងល្អបំផុត.
តើ Starworld88 មានទីតាំងពិតឬអត់ ហើយអាចជឿជាក់បានយ៉ាងម៉េច ថាផ្ទេរប្រាក់ទៅអោយហើយ មិនបាត់សូន្យ ?
វេប Starworld88 មានទីតាំងពិតប្រាកដ អាចមកជូបមើលទីតាំងធ្វើការជាមួយក្រុមការងារយើងខ្នុំបាននៅកាស៊ីណូ Genting Crown ជាន់ទី3 ប៉ោយប៉ែត បន្ទាយមានជ័យ ប្រទេសកម្ពុជា ជាប់ជ្រាយដែនថៃ រ៉ូងក្លើរ ស្រុកអារ័ន្ន ខេត្តស្រះកែវ យើងខ្នុំមានហាងភោជនីដ្ឋាន និង ពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនទៀត ទុកចិត្តបាន យ៉ាងពិតប្រាកដ ប្រាក់ដែលបានដាក់ចូលមកពិតជាមិនបាត់សូន្យ លេងពិត សងពិតៗ និង មានសុវត្តិភាពខ្ពស់ជាមួយវេប StarWorld88 ជាងវេបដ៏ទៃផ្សេងៗទៀត។ យើងខ្នុំបំរើការអតិថិជនមកច្រើនឆ្នាំហើយ និងមិនអោយខូចកេរ្ត៍ឈ្មោះរបស់យើងខ្នុំឡើយច៎ា.

chat 24hrs.